Informacja RODO

W dniu  25 maja 2018r. weszły  w życie nowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych, wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 Chcielibyśmy zapewnić, że dochowujemy szczególnej staranności  przy przetwarzaniu danych osobowych,  działamy zgodnie z prawem oraz wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych powierzonych naszej spółce.  O ochronę danych osobowych dbamy już podczas projektowania nowych działań.

Administrator danych osobowych

Lechaa Consulting   spółka z ograniczona odpowiedzialnością (zwana dalej Spółką lub Lechaa Consulting sp. z o.o.) z siedzibą w Lublinie przy Al. Racławickich 33 lok. 26a jest administratorem danych osobowych  swoich pracowników, współpracowników, klientów, słuchaczy oraz osób, które przekazały nam swoje dane za pośrednictwem  formularza na stronie internetowej  lub poczty elektronicznej, a także innych podmiotów, które na przetwarzanie danych osobowych wyraziły zgodę.

Podmiot przetwarzający dane osobowe

Lechaa Consulting sp. z o.o.  przetwarza  także dane osobowe powierzone przez innych administratorów, w szczególności wtedy, gdy prowadzone są szkolenia na zlecenia innych podmiotów albo realizowane są  projekty współfinansowane ze środków publicznych, w tym środków z Unii Europejskiej. W takim przypadku  Spółka występuje   jako procesor  danych osobowych i przetwarza dane osobowe zgodnie z zaleceniami  właściwego administratora danych,  w sposób przez niego określony.

Podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych

Lechaa Consulting  sp. z o.o. przetwarza dane osobowe tylko wtedy, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

  1. Osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1a RODO),
  2. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której strona jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1b RODO),
  3. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Lechaa Consulting   zo.o. (art. 6 ust. 1c RODO);
  4. Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1d RODO);
  5. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1e RODO),
  6. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Lechaa Consulting   z o.o.  lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1f RODO).

Przetwarzanie danych przekazanych Spółce  za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza na stronie internetowej odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 a) , b),  c) lub  f)  RODO i obejmuje między innymi takie dane jak: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu oraz inne dane, które zostaną przekazane w korespondencji elektronicznej. Dane te są przetwarzane w celu w jakim zostały udostępnione.

Dane przetwarzane  na podstawie zgody (art. 6 ust. 1a RODO), w szczególności imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu, wykorzystywane są do celu, na jaki zgoda została udzielona i przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody lub do momentu zrealizowania celu, dla którego zgoda została udzielona.

Dane przetwarzane  w związku z zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1b RODO obejmują w szczególności imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, NIP/PESEL, nr rachunku bankowego i wykorzystywane są w celu realizacji umowy.  

Dane osób, za pomocą których  nasi  kontrahenci wykonują umowy zawarte z  Lechaa Consulting sp. z  o.o. przetwarzane są w oparciu o  art. 6 ust. 1f RODO i obejmują m. in. imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu. Dane te wykorzystywane są w celu realizacji umowy.

Dane powierzone do przetwarzania, w szczególności wynikające z realizacji projektów współfinansowanych  ze środków publicznych, w tym środków pochodzących  z Unii Europejskiej czy prowadzonych na zlecenie innych podmiotów szkoleń    przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1c lub  1 f RODO i obejmują imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, nr PESEL oraz inne dane niezbędne do realizacji projektu w zależności od jego rodzaj . Przetwarzanie odbywa się w celu realizacji projektu.

Obowiązek podawania danych i konsekwencje niepodania danych

 Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową czy realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej  jest dobrowolne, ale konieczne do  zawarcia i wykonania umowy czy projektu  oraz dokonania rozliczeń finansowych z tym związanych.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach  marketingowych czy informacyjnych jest dobrowolne, a zgoda może być w każdej chwili cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wskazanie adresu poczty elektronicznej oraz innych danych w korespondencji drogą elektroniczną jest dobrowolne. Cofniecie zgody na przetwarzanie danych spowoduje brak możliwości prowadzenia dalszej korespondencji mailowej.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe pozyskane w celu wykonywania umowy, przechowywane są do czasu  przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów finansowo-księgowych lub pracowniczych.

W przypadku, gdy wyłączną podstawę przetwarzania stanowi udzielona zgoda, cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania danych, bez wpływu  na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane osobowe powierzone do przetwarzania przez innych administratorów przechowywane będą przez okres wskazany przez właściwego administratora danych osobowych. 

Dane osobowe przetwarzane do  celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Lechaa Consulting   sp. z o.o.  lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1f RODO) przechowywane będą przez okres trwania prawnie uzasadnionego interesu.

Prawa osób, których dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą, ma  prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia, jak  również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  danych osobowych.

W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO,  przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt ).

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być  udostępnione podmiotom trzecim za zgodą osoby, której dane dotyczą.

Ponadto dane osobowe mogą zostać udostępnione wówczas, gdy wymaga tego realizacja umowy łączącej strony albo w celu realizacji obowiązków Administratora Danych Osobowych bądź w przypadku, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Lechaa Consulting   sp. z o.o.   

W przypadku przetwarzania danych osobowych na zlecenie podmiotów trzecich,  Spółka działa jako procesor, a dane są udostępniane zgodnie z zasadami określonymi przez Administratora Danych Osobowych.

Podmioty, którym mogą zostać udostępnione dane to w zależności od kategorii danych:  podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Lechaa Consulting sp. z o.o., podwykonawcy Spółki, dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi księgowe, podmioty prowadzące szkolenia, firmy kurierskie,  inne podmioty współpracujące z Lechaa Consulting sp. z o.o., instytucje pośredniczące, oraz  instytucje upoważnione z mocy prawa takie jak Urząd Skarbowy, Sąd lub ZUS.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Dane nie będą podlegały profilowaniu, co oznacza, że nie będą stanowiły podstawy do  przypisania w sposób automatyczny określonych właściwości, cech, ani nie będą służyły lub do przewidywania zachowań i preferencji. 

Dane kontaktowe:

Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

– korespondencyjnie na adres siedziby spółki,

– telefonicznie pod numerem  81 759 35 10

– za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail : info@lechaa.pl