Misja

Celem Lechaa Consulting Sp. z o.o. jest:

 • propagowanie oraz wspieranie idei innowacji w społeczeństwie oraz gospodarce,
 • nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 • inicjowanie, organizowanie, prowadzenie oraz wspieranie działalności z zakresu ochrony zdrowia, promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, w tym zdrowia prokreacyjnego,
 • budowanie, rozwijanie i promocja własnych programów z zakresu ochrony zdrowia, promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 • wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • wspieranie społeczności wiejskich,
 • działalność charytatywna,
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym promocję gospodarki i rozwój przedsiębiorczości,
 • działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
 • wypoczynek dzieci i młodzieży,
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • kultura, sztuka ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.