Polityka prywatności

Uprzejmie informujemy, iż 25 maja 2018r. weszły w życie nowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych, wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

W związku z powyższym chcielibyśmy zapewnić, że dochowujemy szczególnej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych, działamy zgodnie z prawem oraz wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych powierzonych naszej spółce.

Lechaa Consulting spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie przy Al. Racławickich 33 lok. 26a jest administratorem danych osobowych swoich pracowników, współpracowników, klientów, słuchaczy czy osób, które przekazały nam swoje dane za pośrednictwem formularza na stronie internetowej lub poczty elektronicznej.

Przetwarzamy także dane osobowe w imieniu innych administratorów, w szczególności wtedy, gdy prowadzimy szkolenia na zlecenie innych podmiotów. W tym zakresie występujemy jako procesor danych osobowych.

Przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) Osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1a RODO),
b) Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której strona jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1b RODO),
c) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Lechaa Consulting sp. zo.o. (art. 6 ust. 1c RODO);
d) Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1d RODO);
e) Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1e RODO),
f) Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Lechaa Consulting sp. z o.o. lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1f RODO),.

Abyśmy mogli we właściwy sposób wywiązać się z nałożonych na nas zadań, w zależności od podstawy prawnej i potrzeb, przetwarzamy między innymi takie informacje jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, PESEL/NIP, numer telefonu, adres e-mail, nr rachunku bankowego.
Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do jej zawarcia i wykonania oraz rozliczeń finansowych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne, zgoda może być w każdej chwili cofnięta, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe pozyskane w celu wykonywania umowy, przechowywane są do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów finansowo-księgowych. W przypadku, gdy wyłączną podstawę przetwarzania stanowi udzielona zgoda, cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania danych.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Ponadto w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom trzecim jeżeli wymaga tego realizacja umowy łączącej strony lub na przekazanie danych została wyrażona zgoda. Zazwyczaj są to podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora, takie jak: dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi księgowe, podmioty prowadzące szkolenia BHP, firmy kurierskie, podmioty zawierające umowę ubezpieczenia, podwykonawcy usług objętych umową, podmioty współpracujące z Administratorem Danych Osobowych oraz inne instytucje upoważnione z mocy prawa takie jak Urząd Skarbowy, Sąd lub ZUS.

Dane nie będą podlegały profilowaniu, co oznacza, że nie będą stanowiły podstawy do przypisania w sposób automatyczny określonych właściwości, cech, ani nie będą służyły lub do przewidywania zachowań i preferencji.

Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

– korespondencyjnie na adres siedziby spółki,
– telefonicznie pod numerem 81 759 35 10
– za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail : info@lechaa.pl