Aktualne projekty

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lubinie, pełniącej rolę Instytucji Pośredniczącej  w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL 2014-2020).

Projekt realizowany w ramach osi 9 – Rynek pracy, działania 9.1 – Aktywizacja Zawodowa

Projekt adresowany jest do 80 osób powyżej 30 roku życia, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego w tym:

 • osób bezrobotnych (w tym długotrwale bezrobotnych),
 • osób odchodzących z rolnictwa,
 • osób biernych zawodowo

Należących do co najmniej jednej z grup:

 • kobiety,
 • os. pow. 50 r. ż,
 • os. o niskich kwalifikacjach,
 • os. z niepełnosprawnościami.

Wsparcie w projekcie  przewidziane dla każdego uczestnika:

 • Poradnictwo zawodowe – 6 godz./os.
 • Indywidualne Pośrednictwo Pracy- 7 godz./os
 • Szkolenia zawodowe:
  • Specjalista/tka ds. budownictwa pasywnego – 1 gr. 80 godz./gr.
  • Spawacz TIG 141 – 1 gr. 140 godz/gr.
  • Web editing – 1 gr 120 godz/gr
  • Programowanie – 1 gr. 130 godz./gr.
  • Sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej i elementami sprzedaży internetowej 2 gr. 110 godz./gr
  • Profesjonalny/na opiekunka os. starszej, 2 gr. 138 godz/gr.
 • 3 – miesięczne staże zawodowe związane z tematyką szkolenia
 • Strona www: http://aktywne-lubelskie.lechaa.pl/

RPLU.09.01.00-06-0228/16-00 realizowany jest w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 120 osób  (60K, 60M) długotrwale bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego poprzez udział w programie aktywizacji zawodowej obejmującej poradnictwo zawodowe, IPD, szkolenia zawodowe, staże oraz pośrednictwo pracy.

Obszar realizacji: województwo lubelskie

Uczestnikami projektu mogą być:

 • osoby w wieku 30 lat i więcej,
 • długotrwale bezrobotne (pozostające bez zatrudnienia przez ostatnie 12 miesięcy) w szczególności:
  • rolnicy i/lub ich domownicy zarejestrowani w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne (posiadający poniżej 2 ha przeliczeniowych) zamierzający odejść z rolnictwa (min. 24 osób),
  • osoby z niepełnosprawnościami (min. 12 osób),
  • kobiety (min. 60 osób),
  • osoby w wieku powyżej 50 lat (min. 30 osób),
  • osoby z niskimi kwalifikacjami (min. 36 osób),
 • zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego.

W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy – wsparcie skierowane będzie do osób bezrobotnych, które należą do I lub II profilu pomocy (tzw. bezrobotni aktywni) lub (tzw. wymagający wsparcia) w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Dla każdego uczestnika przewidziane są poniższe formy wsparcia:

 • Indywidualne poradnictwo zawodowe, w tym opracowanie IPD (6 spotkań x 1,5 h),
 • Szkolenia prowadzące do nabycie, podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych:
  • Przedstawiciel handlowy (150 godz.) – 3 grupy
  • Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej (150 godz.) – 3 grupy
  • Opiekun/ka osób starszych i/lub niepełnosprawnych (150 godz.) – 4 grupy,
 • Staże zawodowe  (4 miesiące),
 • Pośrednictwo pracy (3 spotkania x 2 h).

Lechaa Consulting Sp. z o.o. jest również Partnerem w następujących projektach realizowanych wspólnie ze szkołami z województwa lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9-12 RPO WL 2014-2020, współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Strona www: http://czas-na-prace.lechaa.pl/

Realizowany przez Zespół Szkół im. Gen. Franciszka Kamińskiego w Adamowie/ Liceum Ogólnokształcące im. Batalionów Chłopskich.

Główne założenia: Skierowany do uczniów liceum ogólnokształcącego. 62 uczniów  uczestniczy w zajęciach uwzględniających ich indywidualne potrzeby rozwojowe, edukacyjne oraz psychofizyczne. Zajęcia obejmują m.in. blok językowy: język angielski i język rosyjski; blok matematyczno-informatyczny: matematyka, aplikacja w chmurze, robotyka i programowanie; blok przyrodniczy: geografia, biologia, chemia  i fizyka. Ważnym aspektem realizowanego projektu jest realizacja zajęć indywidualnych i grupowych z doradztwa zawodowego. Dzięki projektowi uczniowie będą mogli rozwijać swoje pasje z wykorzystaniem mobilnej pracowni komputerowej wraz
z mobilną tablicą interaktywną. Do każdej pracowni przedmiotowej zostanie zakupione również nowoczesne wyposażenie.

Projekt AMBITNA SZKOŁA to także wsparcie dla 24 nauczycieli, którzy mają możliwość uczestnictwa
w szkoleniach: „Kurs aplikacji w chmurze”, „Kształtowanie u uczniów kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej”  oraz „Obsługa urządzeń cyfrowych i sprzętu informatycznego”. Realizacja projektu pozwoli stworzyć
i zmodernizować już istniejącą szkolną sieć komputerową.

Realizowany przez Szkołę Podstawową im. Mikołaja Reja w Rejowcu.

Główne założenia: 

Skierowany jest do 95 uczniów najstarszych trzech roczników zreformowanej szkoły podstawowej z klasami gimnazjalnymi, tj. klas 7 oraz 2 i 3 gimnazjum oraz 21 nauczycieli pracujących w szkole.

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu kompetencji kluczowych u uczniów (w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języków obcych i ICT) i wykształcenie właściwych postaw: kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz wzrost kwalifikacji u nauczycieli w zakresie obsługi i wykorzystania  ICT, pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Realizowane są następujące zajęcia : koło fizyczne, koło chemiczne, koło „nasza geografia”, koło biologiczno-ekologiczne, koło z języka angielskiego, koło matematyczne, koło z programowania, koło z robotyki oraz zajęcia wyrównawcze z fizyki, matematyki i chemii, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów z dysleksją oraz doradztwo zawodowe.

W ramach projektu doposażone zostaną szkolne pracownie: przyrodnicza, chemiczna, fizyczna, geograficzna
w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć edukacyjnych oraz pracownia komputerowa i sala do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

Główne założenia: realizacja zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy z uwzględnieniem rozwoju właściwych postaw – kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz uczniów Szkoły Podstawowej w Starych Boiskach. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach z języka angielskiego, matematyki, robotyki i programowania. Prowadzone są również zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, biologii, chemii, fizyki i geografii. Udzielana jest również pomoc psychologiczno-pedagogiczna w ramach której prowadzone są indywidulane zajęcia logopedyczne dla uczniów szkoły podstawowej
oraz doradztwo zawodowe dla uczniów i rodziców klas Gimnazjalnych.

Projekt zakłada również podnoszenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli kształcenia ogólnego w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu (szkolenia z tematów: Technologie ICT w nauczaniu przedmiotowym, Prowadzenie zajęć z programowania oraz Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pięciu nauczycieli rozpoczęło również studia podyplomowe, finansowane z projektu.

W ramach projektu zakupione zostanie również doposażenie pracowni przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz pracowni ICT.