Cel i opis projektu

Celem projektu jest przygotowanie kadry zarządzającej szkołami do wdrożenia TIK w szkole oraz nauczycieli do kreatywnego i efektywnego wykorzystania e-zasobów i urządzeń mobilnych na lekcjach.

UWAGA! Obecnie, w związku z sytuacją epidemiologiczną, szkolenia (wszystkie moduły) prowadzone są ON LINE – w formie webinarów, w czasie rzeczywistym.

Projekt „Lekcja:Enter”  prowadzony przez Fundację Orange w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytutem Spraw Publicznych to element całościowej strategii działań prowadzonej w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, mającej na celu umożliwienie i ułatwienie nauczycielom wprowadzenie narzędzi cyfrowych i aktywnych metod nauczania na lekcje.

Centrum Edukacji Nauczycieli Lechaa jest grantobiorcą wyłonionym w ramach konkursu prowadzonego przez Fundację Orange i jest odpowiedzialny za przeprowadzenie szkoleń z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych na terenie województw: małopolskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego i lubelskiego. Realizuje cykl bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli z zakresu lepszego wykorzystywania nowych technologii, e-zasobów i aktywizujących metod nauczania w edukacji dzieci i młodzieży.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących szkół podstawowych i ponadpodstawowych (licea, technika, szkoły branżowe I stopnia),  w ramach 9 ścieżek:

1. edukacja wczesnoszkolna
2. przedmioty humanistyczne – klasy IV–VIII szkoły podstawowej
3. przedmioty humanistyczne – szkoły ponadpodstawowe
4. przedmioty matematyczno-przyrodnicze – klasy IV–VIII szkoły podstawowej
5. przedmioty matematyczno-przyrodnicze – szkoły ponadpodstawowe
6. przedmioty artystyczne – klasy IV–VIII szkoły podstawowej
7. przedmioty artystyczne – szkoły ponadpodstawowe;
8. informatyka – szkoły podstawowe
9. informatyka – szkoły ponadpodstawowe

Szkolenia będą realizowane w dwóch blokach:
1. dla nauczycieli 4 grup przedmiotowych: edukacja wczesnoszkolna, przedmioty humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze, artystyczne (40 godzin – 32 godz. szkolenia stacjonarnego oraz 8 godz. szkolenia online)
Celem tego szkolenia jest pokazanie nauczycielom korzyści z wykorzystywania stron, aplikacji, wszelkiego rodzaju ogólnodostępnych zasobów cyfrowych w swojej codziennej pracy edukacyjnej. Nauczyciele dowiedzą się m.in. jak korzystać z e-usług publicznych, portali edukacyjnych, elektronicznych materiałów i zasobów dydaktycznych.

2. dla nauczycieli informatyki (40 godzin – 35 godz. szkolenia stacjonarnego oraz 5 godz. szkolenia online)
Celem tego szkolenia jest przygotowanie nauczycieli do realizacji dwóch pierwszych celów nowej podstawy programowej z informatyki, tzn. w zakresie (I) rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów oraz (II) programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych.

Każdy Uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia szkolenia

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Nauczyciel może uczestniczyć w szkoleniu tylko dla jednej grupy przedmiotowej.

Udział w projekcie umożliwia spełnienie przez szkołę:

 • jednego z kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 – „Rozwijania kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego”,
 • jednego z warunków planów nadzoru pedagogicznego Kuratorów Oświaty – monitorowania kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych, czyli również ze stosowania TIK-u.
Jak zgłosić się do projektu

Procedura zapisywania uczestników do projektu polega na zgłoszeniu się do nas przedstawiciela szkoły i podpisaniu z nami porozumienia. Na tej podstawie rejestrujemy na platformie projektu „Lekcja:Enter” szkołę i członka kadry zarządzającej szkołą, który również będzie brał udział w szkoleniach. Osoba ta uzyskuje uprawnienia wprowadzenia na platformę nauczycieli ze swojej szkoły. Od tej chwili nauczyciele i członek kadry kierowniczej zaczynają realizację ścieżki edukacyjnej.

Obecnie, w związku z sytuacją epidemiologiczną, gwarantujemy Państwu sprawny proces kwalifikowania się do udziału w projekcie – istnieje dopełnienie formalności drogą mailową, w celu jak najszybszej realizacji szkoleń.

Dostęp do platformy:
wejdź na www.lekcjaenter.pl i zaloguj się. Wpisz login i hasło otrzymane od realizatora projektu – Centrum Edukacji Nauczycieli Lechaa.

Ścieżka edukacyjna
 • zgłoszenie do projektu poprzez platformę;
 • wypełnienie pretestu – wstępnego testu kompetencji cyfrowych, na podstawie którego uczestnik będzie zakwalifikowany do grupy podstawowej lub zaawansowanej;
 • udział w szkoleniu (32 godzin szkolenia stacjonarnego oraz 8 godzin on-line, a w przypadku nauczycieli informatyki 35 godzin szkolenia stacjonarnego oraz 5 godzin on-line);wypełnienie ankiety śródokresowej oceny szkolenia; UWAGA! Obecnie, w związku z sytuacją epidemiologiczną, szkolenia (wszystkie moduły) prowadzone są w ON LINE – w formie WEBINARÓW, w czasie RZECZYWISTYM!
 • przygotowanie min. 2 scenariuszy lekcji dla uczniów z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych;
 • uzyskanie akceptacji od trenera lokalnego/trenerki lokalnej każdego z 2 przygotowanych przez nauczyciela/nauczycielkę scenariuszy lekcji;
 • przeprowadzenie min. 2 lekcji obserwowanych z uczniami (według przygotowanych scenariuszy);
 • wypełnienie ankiety ewaluacyjnej stworzonej przez Ministerstwo Cyfryzacji;
 • odbiór zaświadczenia o ukończenia szkolenia zgodnego z wymaganiami MEN, wydanego przez naszą akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli Centrum Edukacji Nauczycieli Lechaa, która będzie organizatorem szkolenia.

Szkolenia kierowane są tylko do nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących. Zgłoszenia szkoły i nauczycieli dokonuje członek kadry kierowniczej szkoły. Liczba zgłoszonych uczestników zależy od liczby zatrudnionych w szkole nauczycieli, musi ich być co najmniej:

 • 2-3 nauczycieli, w tym członek kadry kierowniczej, jeśli w szkole jest zatrudnionych mniej niż 10 nauczycieli;
 • 4-osobowe zespoły, w tym członek kadry kierowniczej, jeśli w szkole jest zatrudnionych od 10 do 20 nauczycieli;
 • 5-osobowe zespoły, w tym członek kadry kierowniczej, jeśli w szkole jest zatrudnionych powyżej 20 nauczycieli.

Szkoła może zgłosić większą liczbę niż określona powyżej minimalna liczba, zgodnie z własnymi potrzebami.

Szkolenia będą się odbywać w grupach 10-12-osobowych (w wyjątkowych sytuacjach 8-10 i 13–15 osób). Jeżeli w szkole znajdzie się cała grupa szkoleniowa, zajęcia odbywać się będą na miejscu w szkole. W przypadku niewystarczającej liczby nauczycieli z danej szkoły, nauczyciele będą przyłączeni do grup w innych pobliskich szkołach, tak by miejsce szkolenia nie było odległe od miejsca pracy/zamieszkania uczestników. Nauczyciele będą podzieleni na grupy uwzględniające poziom zaawansowania określony wynikiem pretestu, etapem edukacyjnym, na którym pracują oraz grupa przedmiotową. Grupy przedmiotowe obejmują:

 • edukację wczesnoszkolną
 • przedmioty humanistyczne klasy IV – VIII
 • przedmioty humanistyczne szkoły ponadpodstawowe
 • przedmioty matematyczno-przyrodnicze klasy IV – VIII
 • przedmioty matematyczno-przyrodnicze szkoły ponadpodstawowe
 • przedmioty artystyczne klasy IV – VIII
 • przedmioty artystyczne szkoły ponadpodstawowe
 • informatyka klasy IV – VIII
 • informatyka szkoły ponadpodstawowe
Korzyści

Podczas szkolenia uczestnicy:

 • nabędą umiejętności korzystania z e-usług publicznych, portali edukacyjnych (e-podręczniki, edukator.pl), elektronicznych materiałów i zasobów dydaktycznych (np. Akademia Khan), także na urządzeniach mobilnych;
 • wykształcą umiejętności edukacyjnego zastosowania różnego rodzaju sprzętu i aplikacji jak np. Learning App, Kahoot czy Quizizz i dowiedzą się, jak kreatywnie wykorzystywać je na lekcjach;
 • nauczą się, jak pracować metodą projektów uczniowskich np. z pomocą narzędzia Webquest, stosować kształcenie wyprzedzające z wykorzystaniem TIK;
 • dowiedzą się jak tworzyć własne e-zasoby edukacyjne;
 • zobaczą jak nowe technologie mogą pomóc w realizowaniu podstawy programowej;
 • nauczą się, jak bezpiecznie poruszać się w środowisku cyfrowym, jak, zgodnie z prawem autorskim, korzystać z gotowych materiałów, a także jak udostępniać własne materiały na odpowiednich licencjach;
 • poznają społeczności innowacyjnych nauczycieli.

Wykorzystanie wiedzy i umiejętności uzyskanych podczas szkolenia przyczyni się do uproszczenia codziennej pracy nauczycieli (np. prace domowe, kartkówki online generujące wynik danego ucznia) oraz do podniesienia atrakcyjności procesu nauczania – uczenia się.
Szkoła, która zdecyduje się na udział w projekcie zobowiązuje się do wdrożenia TIK w swojej szkole. Polega to m.in. na dalszym podnoszeniu kompetencji nauczycieli z TIK, prowadzenia lekcji otwartych, wykorzystywania TIK w codziennym procesie edukacyjnym

PROGRAM SZKOLENIA

CELE I RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI INFORMATYKI
Celem szkolenia „Lekcja:Enter!” dla nauczycieli informatyki jest ich przygotowanie do realizacji dwóch pierwszych celów nowej podstawy programowej z informatyki, tzn. w zakresie (I) rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów oraz (II) programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych.
Nauczyciele klas IV–VIII szkół podstawowych m.in.:
– poznają wybrane gry i zabawy bez komputera ułatwiające zrozumienie podstawowych pojęć programistycznych,
– poznają schematy blokowe, programy i aplikacje wykorzystujące języki programowania blokowego, środowisko Scratch,
– nauczą się sterować żółwiem w języku Python,
– poznają wybrane narzędzia informatyczne wspierające pisanie kodu i wybrane technologie do realizacji zadań przewidzianych przez podstawę programową (np. płytkę Arduino – symulator), narzędzie Tinkercad Circuits, środowisko Jupyter, algorytm Euklidesa np. w Scratch).

Nauczyciele informatyki ze szkół ponadpodstawowych m.in.:
– poznają podstawy teoretyczne rozwiązywania problemów (myślenie komputacyjne), algorytmy rozwiązujące wybrane problemy, różne sposoby implementacji algorytmów, możliwości ich wizualizacji przy użyciu aplikacji okienkowych i mobilnych, metody weryfikacji ich poprawności,
– zapoznają się z wybranymi środowiskami informatycznymi wspierającymi tworzenie różnego rodzaju aplikacji (Eclipse, Netbeans, Android Studio),
– omówią podstawowe zagadnienia związane z programowaniem na przykładzie języka Java,
– zapoznają się z procesem projektowania i implementacji bazy danych przy użyciu oprogramowania MS Access.
Szkolenie dla nauczycieli informatyki jest prowadzone w odrębnych grupach dla danego etapu edukacji.

W celu zapewnienia pracy w jednolitym środowisku zostało przygotowane tzw. ISO Lekcja:Enter.
Nauczycieli przyjeżdzających na szkolenie z własnym laptopem albo uczestniczących w nich w formie zdalnej z uwagi na epidemię koronawirusa, prosimy o pobranie ISO i samodzielne przygotowanie własnego pendrive (4 GB) według instrukcji zamieszczonej na platformie projektu. W przypadku pytań prosimy o kontakt z osobą prowadzącą szkolenie. 2 Szkolenie składa się z 35-godzinnego szkolenia stacjonarnego i 5 godzin pracy online. Szkolenie stacjonarne jest podzielone na 5 części, w ramach 4 modułów:

Dla nauczycieli informatyki klas IV–VIII szkół podstawowych
(w nawiasie podajemy czas szkolenia stacjonarnego oraz online w godzinach lekcyjnych, tj. po 45 minut)
Moduł 1.
1.1. Jak myśli programista? (9 godzin)
1.2. Kot czy żółw? (9,8 godziny + 2 online)
Moduł 2.
2.1. Wirtualne Arduino (5,6 godziny)
2.2. Oswajamy Pythona (6,2 godziny + 2 online)
Moduł 3.
Zajęcia w szkole z własnymi scenariuszami (czas nie jest wliczony do szkolenia)
Moduł 4.
Omawiamy przeprowadzone zajęcia (4,4 godziny +1 online)
Dla nauczycieli informatyki szkół ponadpodstawowych
Moduł 1.
1.2. Eclipse, czyli projekt z klasą (8 godzin + 4 online)
1.2. Budujemy bazę (7,3 godziny)
Moduł 2.
2.1. Algorytmy na Javie (7,8 godziny)
2.2. Mobilne szyfrowanie (6,7 godziny)
Moduł 3.
Zajęcia w szkole z własnymi scenariuszami (czas nie jest wliczony do szkolenia)
Moduł 4.
Omawiamy przeprowadzone zajęcia (5,2 godziny + 1 online).

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI „Lekcja:Enter!”
Dotyczy grup przedmiotowych (4): edukacja wczesnoszkolna, przedmioty matematyczno-przyrodnicze, humanistyczne oraz artystyczne

Szkolenie nauczycieli trwa 40 godzin lekcyjnych , na które składają się 32 godziny szkolenia stacjonarnego oraz 8 godzin szkolenia online. Ze względu na tematykę całe szkolenie jest podzielone na 8 modułów:
1. Poznaj sieć. Elektroniczne zasoby edukacyjne
(zasady bezpieczeństwa i współpracy w Internecie) 180 minut (4 godziny lekcyjne)
2. Lekcja w sieci – dobierz urządzenie, platformę, aplikację (posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i praca w sieci) 180 minut (4 godziny lekcyjne)
3. Ze smartfonem na lekcji (aktywizujące metody nauczania wspierane TIK) 180 minut (4 godziny lekcyjne)
4. Tworzymy własne e-materiały (elektroniczne zasoby edukacyjne dla różnych przedmiotów)
1. część – 225 minut (5 godzin lekcyjnych)
2. część – 135 minut (3 godziny lekcyjne)
3. część – 180 minut (4 godziny lekcyjne)
5. Jak wykorzystać TIK na lekcji? – wprowadzenie do opracowania własnych scenariuszy lekcji – moduł online (metodyczne aspekty kształcenia z wykorzystaniem TIK; praca własna online na platformie lekcjaenter.pl) 180 minut (4 godziny lekcyjne); asynchroniczne; praca własna nauczycieli
6. Przygotowujemy scenariusze lekcji (metodyczne aspekty kształcenia z TIK; praca nad scenariuszami wzbogaconymi o technologie informacyjne i komunikacyjne) 135 minut (3 godziny lekcyjne) – stacjonarnie oraz 135 minut (3 godziny lekcyjne) – online; praca własna nauczycieli na platformie lekcjaenter.pl
7. Zajęcia w szkole z własnymi scenariuszami TIK 2 x 45 minut (te godziny nie są wliczone do czasu szkolenia)
8. Omawiamy przeprowadzone zajęcia– omówienie przeprowadzonych zajęć i zaliczenie szkolenia). 225 minut (5 godzin lekcyjnych) – stacjonarnie; 45 minut (1 godzina lekcyjna) – online

Pomiędzy modułami jest niekiedy przewidziana praca własna nauczycieli (kształcenie wyprzedzające). Poinformują o tym trenerzy na poprzednich zajęciach. W ramach modułów online nauczyciele pracują samodzielnie, m.in. wykorzystując materiały zamieszczone na platformie, np. do modułu 5. szkolenia przygotowane zostało webinarium w trzech częściach, dostępne na platformie projektu. Uwagi dotyczące materiałów oraz programu szkolenia, a także linków i aplikacji przewidzianych w programie szkolenia należy zgłaszać na forum na platformie projektu lub bezpośrednio trenerom.