Regulamin uczestnictwa w webinarium

Regulamin uczestnictwa w webinarium organizowanym przez Lechaa Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-049), przy Al. Racławickie 33/26A, NIP: 7122783596, Regon: 004182334, adres e-mail: info@lechaa.pl, zwaną dalej „Organizatorem”

§1 Definicje

 1. Webinaria – usługi świadczone przez Organizatora w postaci szkoleń, kursów, seminariów, warsztatów, konferencji i innych form przekazywania wiedzy i umiejętności oraz kształcenia.
 2. Strona internetowa – strona znajdująca się pod adresem: www.lechaa.pl .
 3. Uczestnik – osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze strony internetowej i/lub wykupiła webinarium.
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Rejestracja – zgłoszenie chęci wykupienia webinarium (złożenie oferty jego nabycia) na warunkach określonych poniżej oraz uiszczenia ceny zamieszczonej na stronie internetowej, poprzez wypełnienie formularza rejestracji tam dostępnego.
 6. Cena – opłata stanowiąca wynagrodzenie organizatora za webinarium umieszczona w ofercie pod adresem: www.lechaa.pl, uiszczona po akceptacji zakupu konkretnego webinarium. Transakcja dokonywana jest poprzez serwis Przelewy 24 lub w inny sposób podany na stronie internetowej.
 7. Umowa – umowa cywilnoprawna, której przedmiot stanowi nabycie webinarium (lub ich cyklu), nabycie webinarium zarejestrowanego w formie filmu/nagrania lub zakup materiałów szkoleniowych (książek, narzędzi dla nauczyciela); do jej zawarcia dochodzi na odległość poprzez dokonanie rejestracji (złożenie oferty nabycia webinarium) przez uczestnika i przyjęcie oferty przez organizatora; jej integralną część stanowi niniejszy regulamin.

§ 2 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady zawierania i realizacji umów uczestnictwa w webinariach pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami. Każda osoba dokonująca rejestracji jest zobowiązana z nim się zapoznać.
 2. Informacje oraz szczegóły organizowanych webinariów dostępne są na stronie internetowej.
 3. Organizator dokłada starań potrzebnych do prawidłowego działania strony internetowej. Od Uczestnika wymaga się aby posiadał odpowiedni sprzęt (w postaci komputera, tabletu, smartfona, itp.), wyposażonego w urządzenie umożliwiające online odbieranie wizji i fonii (słuchawki, głośniki, kamera i mikrofon nie mogą być jednocześnie używane przez inne aplikacje). W przypadku kiedy będzie to zaznaczone w opisie szkolenia, wymagane jest posiadanie urządzenia umożliwiającego przekazywanie wizji i fonii. Uczestnik powinien również posiadać dostęp do Internetu, konta poczty elektronicznej oraz poprawnie skonfigurowaną przeglądarkę internetową. Platforma ClickMeeting, z której będzie korzystał Uczestnik prawidłowo funkcjonuje na wymienionych przeglądarkach internetowych: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Chrome, Microsoft Edge i Opera. Platforma umożliwia korzystanie na innych urządzeniach mobilnych po pobraniu odpowiedniej aplikacji z internetowego sklepu iTunes App Store lub Google Play.
 4. Uczestnik zobowiązany jest do korzystania ze strony internetowej w sposób zgodny z obowiązującym prawem, postanowieniami regulaminu oraz normami społecznymi i obyczajowymi.
 5. Porozumiewanie się Organizatora z Uczestnikami będącymi konsumentami odbywać się będzie drogą elektroniczną.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  • przesunięcia terminu webinarium w przypadku niezależnych wydarzeń losowych; nowy termin zostanie ustalony przez Organizatora i podany do wiadomości w terminie 3 dni od momentu odwołania.
  • przesunięcia terminu webinarium w przypadku, gdy liczba zgłoszonych Uczestników jest mniejsza niż zaplanowano,
  • modyfikacji godziny rozpoczęcia i zakończenia webinarium – z zastrzeżeniem stałej liczby jego godzin.
  • Organizator zachowuje prawo do odwołania webinarium do momentu jego rozpoczęcia. Webinarium może być odwołane drogą telefoniczną bądź też pocztą elektroniczną. Odwołanie webinarium jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy przez Organizatora (umowne prawo odstąpienia). Jeżeli webinarium zostanie odwołane, Uczestnik otrzyma pełny zwrot uiszczonej opłaty za webinarium.
  • W przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 6 lit. a), Organizator powiadomi niezwłocznie Uczestnika o tym zdarzeniu na adres poczty elektronicznej podanej w formularzu i/lub telefonicznie przed terminem rozpoczęcia webinarium. Uczestnik ma wówczas prawo do odstąpienia od umowy w terminie 3 dni od otrzymania powiadomienia o nowym terminie szkolenia, a Organizator zwróci mu całą uiszczoną opłatę za webinarium.
 7. W sytuacji, o której mowa w § 2 ust. 6 lit. b), Organizator powiadomi niezwłocznie Uczestnika o tym zdarzeniu na adres poczty elektronicznej podanej w formularzu i/lub telefonicznie, najpóźniej w terminie jednego dnia przed rozpoczęciem webinarium.
 8. W sytuacji zakłócenia udziału w webinarium z przyczyn technicznych niezależnych od Uczestnika bądź niemożności uczestniczenia przez niego w webinarium z powodów losowych, Uczestnik obowiązany jest powiadomić o tym fakcie Organizatora najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu jego zaistnienia. Wówczas Organizator zobowiązany jest do zapewnienia dostępu do pełnego materiału z webinarium Uczestnikowi, w szczególności nagranego webinaru.
 9. Prezentowane na stronie internetowej informacje o webinariach wraz ze wskazaniem opłaty za nie, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm., dalej: k.c.). Są one jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c.

§ 3 Zawarcie Umowy

 1. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez dokonanie rejestracji przez Uczestnika (złożenie oferty) i jej akceptacji przez Organizatora. Oferta jest wiążąca do czasu zakończenia webinarium (po tym czasie wygasa).
 2. W celu dokonania rejestracji Uczestnik powinien wypełnić i wysłać dostępny na stronie internetowej formularz rejestracji, podając w nim następujące dane:
  • aktywny adres e-mail,
  • imię i nazwisko,
  • data i miejsce urodzenia (jeśli chce uzyskać zaświadczenie)
  • kraj
  • numer telefonu
  • NIP.
 3. W celu wysłania formularza rejestracji należy kliknąć przycisk: „zapisz się i zapłać”.
 4. W odpowiedzi na złożoną ofertę Organizator automatycznie, nie później jednak niż w terminie 1 dnia wysyła na wskazany przez Uczestnika adres wiadomość e-mail w celu:
  • zaakceptowania oferty – wówczas umowa zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia przez Organizatora,
  • odmowy przyjęcia oferty – wtedy nie dochodzi do zawarcia umowy.
 5. Konsument zawierający umowę na mniej niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia webinarium wyraża żądanie rozpoczęcia świadczenia usługi webinarium przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w § 5 ust. 5 regulaminu.
 6. . Organizator przekazuje konsumentowi pocztą elektroniczną potwierdzenie zawarcia umowy najpóźniej 1 godzinę przed rozpoczęciem webinarium. Potwierdzenie to będzie miało formę linku oraz kodu jednorazowego do webinarium lub kodów jednorazowych jeśli będzie to cykl webinariów.
 7. Każdy z Uczestników otrzymuje link i kod dostępu do webinarium po uiszczeniu płatności dokonanej na zasadach opisanych w § 4. Prawo do korzystania z linku i kodu przysługuje wyłącznie Uczestnikowi, któremu został przydzielony. Odpowiedzialność za jego udostępnienie osobom trzecim egzekwowana będzie na zasadach opisanych w § 7 ust. 3.

§ 4 Płatności

 1. Opłata za webinarium obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, zaświadczenie w formie pliku elektronicznego oraz materiały dla Uczestnika jeśli w ramach szkolenia zostały ujęte z przeznaczeniem dla Uczestników.
 2. Transakcja dokonywana jest poprzez serwis Przelewy 24 lub w inny sposób podany na stronie internetowej.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do stosowania rabatów dla Uczestników. Uczestnik może m.in. otrzymać rabat po wpisaniu podczas kupna webinarium kodu dostępnego w ulotce promocyjnej.
 4. Uczestnicy nabywający webinarium oświadczają, że wyrażają zgodę na przesyłanie faktur VAT oraz ewentualnych korekt do nich drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu rejestracji (postanowienie to nie dotyczy konsumentów).
 5. Opłata za webinarium uiszczana jest z góry bezpośrednio po zapisie na webinarium za pomocą transakcji elektronicznej (Przelewy 24 lub w inny sposób podany na stronie internetowej). Dodatkowo Uczestnik otrzyma wiadomość e-mail, w której podane zostaną dane do przelewu bankowego w przypadku zapłaty sposobem tradycyjnym. Zapłata przelewem tradycyjnym winna być dokonana w terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż 3 dni przed dniem rozpoczęcia webinarium. Zapłatę uważa się za dokonaną w chwili uznania rachunku bankowego Organizatora.
 6. W przypadku zawarcia umowy w dniu szkolenia opłata uiszczana jest z góry maksymalnie na godzinę przed rozpoczęciem webinarium (w przypadku transakcji elektronicznej).
 7. Nieuiszczenie opłat za webinarium w terminach wskazanych powyżej nie jest jednoznaczne z odstąpieniem od umowy i rezygnacją z udziału w webinarium.

§ 5 Odstąpienie Od Umowy

 1. W terminach wskazanych poniżej możliwa jest rezygnacja z udziału w webinarium i odstąpienie od umowy przez Uczestnika. W celu wykonania tego uprawnienia Uczestnik składa Organizatorowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą e-mail na adres podany na wstępie. W przypadku złożenia takiego oświadczenia:
  • najpóźniej w terminie do 2 dni przed datą rozpoczęcia webinarium Organizator zwróci Uczestnikowi 20% uiszczonej opłaty za webinarium,
  • w terminie od 3 do 5 dni przed datą rozpoczęcia webinarium Organizator zwróci Uczestnikowi 30% uiszczonej opłaty za webinarium,
  • w terminie 5 dni lub późniejszym przed datą rozpoczęcia webinarium Organizator zwróci Uczestnikowi 50% uiszczonej opłaty za webinarium.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do umożliwienia uczestnictwa w szkoleniu w innym terminie bez pobierania dodatkowych opłat Uczestnikowi, który odstąpił od umowy w trybie określonym powyżej z uzasadnionych powodów.
 3. W przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 7 Organizator zwraca Uczestnikowi 100 % opłaty, jeśli zaproponowany nowy termin webinarium nie odpowiada Uczestnikowi.
 4. Postanowienia § 5 ust. 1 i 2 nie dotyczą konsumentów.
 5. Wobec treści przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 683 z późn. zm.) Uczestnik będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy (rezygnacji z webinarium) bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie elektronicznego oświadczenia na adres Organizatora wskazany na wstępie przed upływem terminu.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. poprzedzającym nie przysługuje konsumentowi w przypadku umów:
  • a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora utraci prawo odstąpienia od umowy,
  • b) o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeśli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Organizatora o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 7. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia, o którym mowa w § 5 ust. 4 konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (załącznik nr 1 do regulaminu).
 8. Zwrot wszystkich otrzymanych od konsumenta płatności zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez konsumenta od umowy, z zastrzeżeniem ust. 9.
 9. W wypadku zawarcia umowy w warunkach określonych w § 3 ust. 5 regulaminu prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje od momentu zakończenia świadczenia usługi.
 10. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania, o którym mowa w § 3 ust. 5 regulaminu, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę do zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej opłaty za webinarium.
 11. Organizatorowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy do momentu rozpoczęcia webinarium (z przyczyn losowych od niego niezależnych). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone Uczestnikowi za pośrednictwem poczty e-mail lub/i telefonicznie, na adres lub/i telefon podany przez Uczestnika w formularzu rejestracji. W przypadku złożenia przez Organizatora oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za niezawartą, a Organizator zwróci Uczestnikowi całą uiszczoną przez Uczestnika opłatę za webinarium w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

§ 6 Rejestrowanie Webinarium

 1. Zawierając umowę Uczestnik wyraża zgodę na wyświetlenie imienia i nazwiska w przypadku jego podania podczas wejścia do pokoju webinaryjnego. Uczestnik wyraża zgodę na późniejsze, nieodpłatne wykorzystywanie tak powstałych materiałów do promowania webinarium w każdy wybrany przez Organizatora sposób.
 2. Uczestnik nie ma prawa do rejestrowania przy pomocy jakichkolwiek środków audiowizualnych lub rozpowszechniania treści i przebiegu webinarium w jakiejkolwiek formie ani w całości, ani we fragmentach.

§ 7 Poufność

 1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że wszelkie treści i materiały prezentowane w trakcie webinarium, chronione są prawem autorskim i stanowią własność intelektualną Lechaa Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie. Treści te i materiały przekazywane są do jego własnego użytku, nie zaś do prezentowania innym osobom. W związku z tym Uczestnik zobowiązuje się nie wykorzystywać tychże treści i materiałów do celów innych niż bezpośrednio związane z obszarem szkolenia.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do zachowania poufności co do wszystkich treści i materiałów prezentowanych na webinariach, w szczególności do niepowielania, nieudostępniania i nierozpowszechniania ich osobom trzecim w jakikolwiek sposób.
 3. razie naruszenia przez Uczestnika postanowień § 6 ust. 2 oraz § 7 ust.2 zobowiązuje się on do zapłaty na rzecz Organizatora kary umownej w kwocie stanowiącej równowartość 10-krotności ceny za dane webinarium wraz z materiałami za każde naruszenie, co nie wyłącza uprawnienia Organizatora do dochodzenia odszkodowania w wysokości przenoszącej wartość zastrzeżonej kary na zasadach ogólnych.

§ 8 Ochrona Danych Osobowych

 1. Uczestnik potwierdza zgodność z prawdą danych zwartych w formularzu rejestracyjnym oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych i ich przekazywanie osobom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie niniejszego regulaminu oraz w celach marketingowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator, który dokonuje przetwarzania tychże danych Uczestników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 roku, poz. 922 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zacznie obowiązywać bezpośrednio w krajowych porządkach prawnych od 25 maja 2018 r.).
 3. Organizator zbiera tylko te dane osobowe, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług szkoleniowych. Baza danych osobowych Uczestników podlega zaś ochronie prawnej (dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych).
 4. Informacje i dane o Uczestnikach nie zostaną przez Organizatora udostępnione w żaden inny sposób, niż to wynika z celu jego działalności oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Organizatorowi takie działanie.
 5. Organizator zapewnia Uczestnikom realizację uprawnień wynikających ze wskazanych w § 8 ust. 2 regulacji, w szczególności Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawienia i żądania ich usunięcia (skorzystanie z tego prawa jest dokonywane na podstawie przesłanego Organizatorowi drogą e-mail stosownego żądania).

§ 9 Reklamacje

 1. Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji na adres e-mail Organizatora w sytuacji, gdy uważa, że sposób realizacji webinarium nie jest zgodny z umową – w terminie 14 dni od dnia zakończenia webinarium lub od dnia, w którym zgodnie z umową webinarium miało się zakończyć.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, oznaczenie webinarium, opis zastrzeżeń dotyczących webinarium oraz datę zawarcia umowy.
 3. Reklamacja będzie rozpoznawana w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. W tym terminie Uczestnik otrzyma odpowiedź na reklamację na podany w formularzu adres e-mail.

§ 10 Pakiety

 1. Organizator dopuszcza możliwość sprzedaży pakietów szkoleń webinaryjnych dla Uczestników na następujących zasadach:
  • termin na wykorzystanie wybranego pakietu wynosi 365 dni licząc od dnia zawarcia umowy,
  • szczegółowe prawa i obowiązki Uczestników korzystających z wykupionych w ramach pakietów szkoleń – związane z rejestracją webinariów, zachowaniem poufności oraz ochroną danych osobowych – określa niniejszy regulamin.
 2. Płatność za wybrany pakiet webinariów dokonywana jest w momencie wyboru danego pakietu i odbywa się na zasadach określonych w § 4 ust.1-2, 6 regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do stosowania promocyjnych cen za pakiety oraz rabatów cenowych. Prawo do ustalania cen promocyjnych i rabatów w pakietach jest realizowane proporcjonalnie do ilości wykupionych miejsc i może być wykorzystane w terminie 365 dni liczonych od dnia zawarcia umowy.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu webinarium na zasadach wskazanych w § 2 ust. 6 lit. a) regulaminu.
 5. Organizator zachowuje również prawo do odwołania webinarium do momentu jego rozpoczęcia. Odwołanie webinarium jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy przez Organizatora w tej części. Jeżeli webinarium zostanie odwołane, następuje zwrot uiszczonej opłaty proporcjonalnie, tj. za webinaria, które nie zostały przeprowadzone.
 6. Uczestnik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 7 dni od zawarcia umowy. Wówczas Uczestnik obowiązany jest do wyrównania różnicy/płatności do rabatu według zasady określonej w § 10 ust. 3, zgodnie z ilością faktycznie wykorzystanych miejsc. Jeżeli w terminie 7 dni licząc od dnia podpisania umowy Uczestnik nie wykorzysta żadnego miejsca otrzymuje zwrot całej płatności.
 7. Korespondencja pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, obejmująca składanie oświadczeń woli, o których mowa w ustępach poprzedzających, odbywa się w drodze e-mail/pocztą tradycyjną. Uczestnik wyraża zgodę, by tą drogą doręczane jej były również faktury VAT obejmujące płatności za świadczone usługi szkoleniowe.

§ 11 Postanowienia Końcowe

 1. Treści przekazane w trakcie webinarium mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie webinarium, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem. Organizator nie ponosi też odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania ze świadczonych usług, które nie powstały z jego winy, chyba że bezwzględnie obowiązujący przepis wprowadza dalej idącą odpowiedzialność.
 2. Na ostatnim etapie webinarium – po wypełnieniu testu lub ewaluacji – Uczestnik otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie (poprzez samodzielne jego wygenerowanie na adres e-mail). Organizator zastrzega sobie dodatkowo prawo poddania Uczestnika w trakcie trwania webinarium krótkim zadaniom aktywizującym, które zweryfikują jego faktyczny w nim udział.
 3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa.
 4. Wszelkie ewentualne spory powstałe na tle wykonywania umów zawartych na podstawie niniejszego regulaminu rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora (postanowienia tego nie stosuje się do konsumentów).
 5. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranych umów. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyny. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem publikacji na stronie internetowej, przy czym zmienionego regulaminu nie stosuje się do umów zawartych przed dniem jego wejścia w życie.
 6. Konsument dokonując zapłaty za udostępnienie treści cyfrowej oświadcza, że zgadza się na natychmiastowe wykonanie umowy i udostępnienie mu treści cyfrowych przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od umowy. Potwierdza, że został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielenia tej zgody/dokonania zapłaty, oraz że przeczytał i akceptuje niniejszy Regulamin.
 7. Konsument dokonując zapłaty za webinar oświadcza, że zgadza się na wykonanie usługi przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od umowy. Potwierdza, że został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielenia tej zgody, oraz że przeczytał i akceptuje Regulamin Serwisu oraz Regulamin uczestnictwa w webinarium.